โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs

วันที่โพส 29 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 458


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ ดรฺ.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการฯ ได้เป็นให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและผู้สนใจได้มีความรู้ในการคัดแยกขยะตามหลัก 3RS อย่างถูกต้องและสามารถเผยแพร่ความรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ของสำนักฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง อาจารย์พรทวี กองร้อย อาจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ อาจารย์ธนาวรรณ พิณะเวช อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์