การจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565

วันที่โพส 13 ก.ย. 2561 ผู้ชม 416


การจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
****************************************************************
เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้กรอบของ มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพื่อความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามปรัชญา “เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย ประทับใจบริการ ด้วยมาตรฐานสากล” ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์