การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่โพส 7 ก.ย. 2561 ผู้ชม 383


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพื่อนำผลการตรวจประเมินในครั้งนี้มาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ,ผศ.ดร.สมใจ กงเติม และอาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งนี้