โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562

วันที่โพส 22 พ.ค. 2562 ผู้ชม 438


โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562
****************************************************************
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562)ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดและสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 - ศึกษาด้าน E-Library และ Smart Library ของสำนักหอสมุด
 - ศึกษาด้าน ระบบเครือข่ายสารสนเทศด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ห้อง Datacenter ของสำนักคอมพิวเตอร์
 - พิพิธภัณฑ์อวกาศ หรือ Space Inspirium ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
             เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของสำนัก ได้เรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ รวมทั้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง  และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต