อบรมโครงการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ (eMENSCR)

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 389


วันที่ 4 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมโครงการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) ณ ห้อง IT103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์