ประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 386


 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ณ ห้องประชุมวิจิตรศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันได้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ)จำนวน 12 ฐาน