การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 350


การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 26 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์