ฝึกประสบการณ์งานวารสารและหนังสือพิมพ์

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 370


เมื่อวันที่ 19 และ 25 ตุลาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 8 คน ภายใต้การการดูแลของอาจารย์นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสาตร์ ได้เข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการวารสารและหนังสือพิมพ์ การจัดทำดรรชนีวารสาร การลงรายการในฐานข้อมูล การเย็บเล่มวารสารฉบับล่วงหน้า รวมถึงการจัดเตรียมวารสารก่อนนำออกให้บริการและการจัดชั้นวารสาร ณ งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พช. โดย คุณสังเวียน จันดา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำการปฏิบัติงานวารสารและหนังสือพิมพ์ให้แก่นักศึกษา