โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 385


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิตแบบดิจิทัล เน้นการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ให้กับ ครู และนักเรียน อย่างยั่งยืน