การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 345


การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
***************************
โดยมีระเบียบวาระการพิจารณา คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ

(๑) กลุ่มพนักงาน ผู้ได้รับการคัดเลือก คือนางณัฐยา สุโนพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(๒) กลุ่มเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางสกาวเดือน อ่อนโอน ตำแหน่ง พนักงานอาคาร