พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 347


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและการวิจัย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กับมหาวิทยาลัยที่เป็นโหนดกระจายอีก 34 แห่ง
**********************************
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและการวิจัย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยที่เป็นโหนดกระจายอีก 34 แห่ง โดยอาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมเป็นพยาน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน 
ชั้น ๕ อาคารสำนักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ร่วมสนับสนุนและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายกระจาย(Distribution) ของเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet)และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยสื่อใยแก้วนำแสงสำหรับการศึกษาวิจัยของประเทศ