การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 376


การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
**************************************************************************
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักฯรับทราบถึงแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสำนัก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) และเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน