สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 428


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ทำการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Role for Smart Library Development in Thailand 4.0) ณ ห้องประชุม ฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ โซน C วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ และ อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์