การจัดทำคู่มือหลัก (Work Manual) รุ่นที่ 2

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 346


การจัดทำคู่มือหลัก (Work Manual) รุ่นที่ 2
**********************************************
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก (Work Manual) ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้บุคลากร สายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งของบุคลากรสายปฏิบัติการ ที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายภาระหน้าที่หลักให้ปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ