ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 380


วันที่ 1 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ และ นางสาวปวีณา ทองเป๊ะ นักเอกสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ILL on UC-TAC) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร