อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 359


อาจารย์ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการ, อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองผู้อำนวยการ และนางสาวปวีณา ทองเป๊ะ นักเอกสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 4 ฐาน ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร