สอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หลักสูตรอาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น3 (Developer)

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 465


สอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หลักสูตรอาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น3 (Developer)
*****************************************************************
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับทางบริษัทเออาร์ไอที จัดการสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หลักสูตรอาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น3 (Developer) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถึงระดับอุดมศึกษาสถานศึกษาในภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความรู้ และทักษะในเรื่อง System Analyst, Developer, IT Support,Computer and Network Support ให้มีคุณภาพ และสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ