การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด 

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 352


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด 

เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 อาจารย์ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2561 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภทและ ผู้เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างความตระหนักถึงการพัฒนาบทบาท ใหม่ของห้องสมุด ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักวิชาการ และนักวิชาชีพ ในสภาวะแวดล้อมการศึกษาแบบเปิด ใน ยุคประเทศไทย 4.0 สามารถน าไปประยุกต์ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการห้องสมุด และการจัด การศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเทคโนโลยี ในระดับ ชาติและสากล