กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่โพส 10 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 350


                                                      กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
                                        ************************************************
                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการใช้บริการหอสมุดกลาง และระบบสารสนเทศให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562   จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2562 นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                    ซึ่งแบ่งออก 2 ฐานคือ ฐานให้ความรู้และแนะนำการบริการหอสมุดกลาง และฐานให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับนักศึกษา ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยฯ ก่อนเข้าห้องเรียน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์