การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด

วันที่โพส 10 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 267


การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด
******************************************
นางสาวปวีณา ทองเป๊ะ นักเอกสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม(UC-TAL)" ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๕ (ห้อง๑) อาคารศูนย์สารสนเทศ(ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาให้บริการนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการยืมคืนระหว่างห้องสมุดแต่ละมหาวิทยาลัย