พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่โพส 10 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 375


พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

************************************************************

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และร่วมขับร้องเพลงประสายเสียงเพลงสดุดีจอมราชา (ในหลวง ร.10) อย่างพร้อมเพรียงกัน