ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9

วันที่โพส 10 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 378


อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและงานวิชาการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น