การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

วันที่โพส 18 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 378


วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีอาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีหัวข้อในการปรึกษาหารือดังนี้
 1 .รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ/รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 – 3
 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562) รอบ 6 เดือน
โดยหลังจากเสร็จการประชุม คณะกรรมการฯ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสำนักด้วย