การสัมมนา มุมมอง-ทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในยุค 4.0

วันที่โพส 19 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 390


วันที่ 19 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนา มุมมอง-ทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในยุค 4.0 และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย แนวทาง บทบาท และหน้าที่ในการเปลี่ยนจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทของสังคมยุค 4.0 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง