การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39(39th WUNCA)

วันที่โพส 28 มิ.ย. 2562 ผู้ชม 375


อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39(39th WUNCA) และยังเข้าร่วมประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
เข้าร่วมในการประชุมผู้อำนวยการสำนักวิทยวิทยบริการฯทั่วประเทศ และร่วมประชุมและลงนาม MOU ในการใช้ eBook ร่วมกันในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 26-27 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช