โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Webometrics”

วันที่โพส 2 ก.ค. 2562 ผู้ชม 281


โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Webometrics”
ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 103 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
*****************************************************

               วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Webometrics”ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2549 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities”
               ดังนั้นงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีแนวปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศและใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงมีกระบวนการดำเนินการและเผยแพร่สารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” เพื่อทำให้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับที่สูงขึ้น
               ซึ่งมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 32 คน โดยอาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการ,อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรซึ่งดูแลงานด้านระบบเครือข่าย สังกัดสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ