การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่๖

วันที่โพส 22 ก.ค. 2562 ผู้ชม 280


อาจารย์ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และนางสาวมัทนา  รามศิริ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ ๖ (ประจำปี ๒๕๖๒) ณ ห้องประชุม ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์  ชั้น ๗ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๒