โครงการอบรม หลักสูตร "การใชังานระบบการจัดทำบันทึกคำของงบประมาณ ระดับคณะ สถาบัน สำนัก"

วันที่โพส 23 ก.ค. 2562 ผู้ชม 381


โครงการอบรม หลักสูตร "การใชังานระบบการจัดทำบันทึกคำของงบประมาณ ระดับคณะ สถาบัน สำนัก"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรม หลักสูตร "การใชังานระบบการจัดทำบันทึกคำของงบประมาณ ระดับคณะ สถาบัน สำนัก" และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดพิธี โดยอาจารย์ ดร. เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดังนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้จะช่วยให้ทุกหน่วยงานทำงานเป็นแบบ REALTIME เอื้ออำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่ายในการติดตามตรวจสอบคำของบประมาณ /การสรุปจำนวนโครงการ /สรุปยอดงบประมาณแต่ละโครงการและในภาพรวมและทราบผลการอนุมัติคำของบประมาณได้ทันที และผู้บริหารสามารถเข้ามาตรวจสอบ หรือนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหารงบประมาณรวมถึงเป็นประโยชน์ให้กับการประกันคุณภาพทางด้านการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย การอบรมในครั้งนี้เพื่อปรับกระบวนการในการทำงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ของคณะ ศูนย์ สำนัก แและกองนโยบายและแผน ที่เกี่ยวข้องกับระบบเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งหมด 30 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 2 วัน คือในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.