ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันที่โพส 26 ก.ค. 2562 ผู้ชม 361


ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร เป็นประธาน