การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง พ.ศ.2562)

วันที่โพส 31 ก.ค. 2562 ผู้ชม 405


การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง พ.ศ.2562)
********************************************************************************************************
วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนัก และเป็นไปตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสถานการณ์ในปัจจุบัน