การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์"

วันที่โพส 8 ส.ค. 2562 ผู้ชม 361


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์"
************************************************
         วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์"เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี
         อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ และเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ที่หอสมุดกลางมีไว้ให้บริการโดยเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน การสอน และการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เหล่านี้ เป็นแหล่งอ้างอิงประกอบการสร้างสรรค์ผลงานอันได้แก่ บทความวารสาร งานวิจัย หรือผลงานวิชาการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ให้สามารถแข่งขันและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก วิทยากรโดย คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO (ประเทศไทย) และคุณธนกฤต ลภัสศิริกุลจากบริษัท GALE
ขึ้น