โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุก"

วันที่โพส 15 ส.ค. 2562 ผู้ชม 393


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุก"
**********************************************************
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุก" ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยากรโดย อาจารย์เอกชัย แสงโสดา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการ และด้านประชาสัมพันธ์ ได้เรียนรู้ แนวทาง และวางแผนเการประชาสัมพันธ์ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป