การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่โพส 4 ก.ย. 2562 ผู้ชม 369


                        การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
                      *************************************************************************
          วันที่ 4 กันยายน 62 เวลา 09.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ได้แก่ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม และ ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ซึ่งผลการการตรวจเมินประกันคุณภาพครั้งนี้ คือ 4.74 คะแนน