การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 30 ต.ค. 2562 ผู้ชม 464


การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

------------------------------------

         วันนี้ ( ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ) รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณา (ร่าง)แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓)