บริการวิชาการ "โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท "

วันที่โพส 8 พ.ย. 2562 ผู้ชม 414


โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท
เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา”
*************************************

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา” ระหว่างวันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนและครูให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทียกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้ การติดตั้งและบำรุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การให้ความรู้การใช้งานอินเตอร์เน็ทเพื่อการสืบค้น และการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา เป็นต้น