ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

วันที่โพส 22 พ.ย. 2562 ผู้ชม 402


การประชุมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
********************************************

          ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ,อาจารย์ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและตามตัวบ่งชี้