ศึกษาระบบสอบมาตรฐานทางด้านไอที

วันที่โพส 26 พ.ย. 2562 ผู้ชม 366


ศึกษาระบบสอบมาตรฐานทางด้านไอที
----------------------------------------


               เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าศึกษาระบบสอบมาตรฐานทางด้านไอทีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม