การประชุมประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562

วันที่โพส 1 ธ.ค. 2562 ผู้ชม 361


การประชุมประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562
****************************************************

        วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที 2/2562 โดยมีอาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีหัวข้อในการปรึกษาหารือดังนี้
1.(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)
2.(ร่าง)แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563)
3.(ร่าง)แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)