โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน

วันที่โพส 20 ธ.ค. 2562 ผู้ชม 363


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน
*****************************************************************

         วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงานให้กับนักศึกษา อาจารย์ ผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย วิทยากรผู้ให้ความรู้คือ นายประสิทธิ์  ฮาดแมน หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,นายมานพ เอกไทย เจ้าพนักงานป้องกัน ชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดย ผศ.ดร สำราญ ท้าวเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้