การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่โพส 26 ธ.ค. 2562 ผู้ชม 346


การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 3/2562

**************************************************

           การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีอาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและธุรการ เป็นประธานในการพิจารณาวาระสำคัญคือ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ กลุ่มพนักงาน 1.นายวิเศษ เกตุดี 2.นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล และ กลุ่มเจ้าหน้าที่ 1.นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ 2.นางสาวปนัดดา วงศ์โสม