การสัมมนาการนำเสนอระบบและแนวทางการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทิล

วันที่โพส 7 ม.ค. 2563 ผู้ชม 343


การสัมมนาการนำเสนอระบบและแนวทางการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทิล
******************************************************

            เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาการนำเสนอระบบและแนวทางการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ตามนโยบายภาครัฐ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์  อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม