การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่โพส 14 ม.ค. 2563 ผู้ชม 357


การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
***************************************************************************

               วันที่ 14 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร และคณะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์