แนะนำบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้นักศึกษา ระดับปริญญาโท

วันที่โพส 15 ม.ค. 2563 ผู้ชม 339


แนะนำบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
******************************

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. อาจารศรัญญา  ตรีทศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายหอสมุดกลาง และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ร่วมต้อนรับและแนะนำบริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง สำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์