การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40" (40th WUNCA)

วันที่โพส 16 ม.ค. 2563 ผู้ชม 411


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40" (40th WUNCA)
***************************************************************************************

           คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40" (40th WUNCA) ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดังนี้
            วันที่ 15 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40" (40th WUNCA) และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง AI:วินาศสันตโนโลยีเพื่อเทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (AI:Disruptive Technology for Green Technology) โดย รองศาสตราจารย์ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากนั้น รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและอาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุม CIO Meeting @40th Wunca เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับการบริการข้อมูลอุดมศึกษา 
          วันที่ 16 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเข้าร่วมการประชุมเครือข่าย ผอ.สำนักทั่วประเทศ โดยข้อหารือ เรื่อง การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษา โดยในวันที่ 16-17มกราคม 2563 สำนักฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม Workshop รับฟังการบรรยาย เรื่อง eduroam และ APPlication of GPON for Expand the Campus Netword เพื่อศึกษาแนวทางเพื่อนำมาพัฒนาในงานที่ปฏิบัติ