นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วันที่โพส 20 ม.ค. 2563 ผู้ชม 383


นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
************************************************************

           วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผอ.สำนักวิทยบริการฯและบุคลากรฝ่ายงานหอสมุดกลาง ต้อนรับอาจารย์นิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย