สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

วันที่โพส 26 ก.พ. 2563 ผู้ชม 473


สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
--------------------------------------------------------------------------

               เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ง นายขวัญชัย  บุญทองเถิง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจได้นำไปต่อยอดการพัฒนา และการประดิษฐ์ผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่สนับสนุนแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน