โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่โพส 28 ก.พ. 2563 ผู้ชม 249


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

-------------------------------------------------------

              วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด 3 แผน คือ 1.แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 2.แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) 3.แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และบุคลากรร่วมกันแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 1806 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561