การประชุมวางแผนและมอบหมายงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 Covid-19

วันที่โพส 25 มี.ค. 2563 ผู้ชม 268


การประชุมวางแผนและมอบหมายงาน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 Covid-19

***********************************
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมวางแผนและมอบหมายการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ 1/2563