การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2563

วันที่โพส 27 พ.ค. 2563 ผู้ชม 386


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
การประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application Google Meet

------------------------------------------------

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมหารือ คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในสถานการณ์ Work from home  ผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application Google Meet โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน