การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันที่โพส 23 มิ.ย. 2563 ผู้ชม 348


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

---------------------------------

                    วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารบรรณราชณครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร เป็นประธาน